Fundacja Przymierze obrała następujące cele działania:

  1. W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości kulturowej, związanej z IV podróżą apostolską do Polski Papieża św. Jana Pawła II, z historią kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na Pomorzu oraz z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie;
  2. W zakresie nauki, edukacji i oświaty, związanych z nauczaniem i pontyfikatem Papieża św. Jana Pawła II, z historią kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na Pomorzu oraz międzynarodową misją wychowawczą, formacyjną i pastoralną Ruchu Szensztackiego realizującego idee solidarności i wspólnotowości, a nadto z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie;
  3. W zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, związanych z historią kultu religijnego na obszarze Góry Chełmskiej w Koszalinie i na Pomorzu oraz kulturową i społeczną rolą Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej w Koszalinie;
  4. W zakresie turystyki i krajoznawstwa, służących podniesieniu walorów turystycznych i krajoznawczych miasta Koszalin oraz powiatu koszalińskiego poprzez organizację, prowadzenie, rozwijanie i wspieranie działalności Centrum Pielgrzymkowo - Turystycznego na Górze Chełmskiej w Koszalinie; (dalej także: Centrum), w tym wspieranie budowy i rozbudowy obiektu Centrum i zlokalizowanego w obrębie Centrum Muzeum Papieskiego;
  5. W zakresie rewitalizacji, poprzez przywrócenie obszarowi Góry Chełmskiej w Koszalinie utraconych funkcji kulturowych, pielgrzymkowych, turystycznych i społecznie użytecznych;
  6. W zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, polegających na prowadzeniu działań na rzecz rozwoju świadomości kulturowej, nauki, edukacji i oświaty, nadto działań na rzecz kultury, ochrony dóbr kultury.